หน้าแรก
ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ศราวุธ   จันทร์พุ่ม
ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ.
หน่วยขึ้นตรง นทพ.
สำนักงานพัฒนาภาค ๑
สำนักงานพัฒนาภาค ๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๓
สำนักงานพัฒนาภาค ๔
สำนักงานพัฒนาภาค ๕
สำนักงานสนับสนุน
สำนักงานทหารพัฒนา
หน่วยพัฒนาการพิเศษ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙
หน่วยขึ้นตรง สนภ.๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๑
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๔
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖
หน่วยช่างพัฒนา
สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒
แนะนำเว็บไซต์      เมื่อ ๒๔-๒๕ พ.ค.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.ศราวุธ   จันทร์พุ่ม  ผบ.นพค.๔๓ สนภ.๔ นทพ. ต้อนรับการตรวจ  แผนงานโครงการ ประจำปี งป.๕๙ ของ นพค.๔๓ สนภ.๔ โดย พ.อ.นพดล   สุขทับศรี รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ. ในพื้นที่
 ปฏิบัติงาน ๔ อำเภอ จ.สงขลา ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทุกโครงการ...>>>
กิจกรรม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ความรู้ทั่วไป

จัดทำโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
โทร. : (๐๗๔) ๖๗๓-๘๒๕